Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității este o autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public, instituită prin Legea nr. 121 privind asigurarea egalităţii din 25 mai 2012, un organ colegial membrii căruia sunt numiţi de Parlamentul Republicii Moldova. În componenţa Consiliului au fost aleşi, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova, 5 membri: Oxana Gumennaia, Doina Ioana Străisteanu, Andrei Brighidin, Lucia Gavriliţa şi Ian Feldman. Fiecare membru este un expert independent, neafiliat politic şi cu o experienţă considerabilă în domeniul protecţiei drepturilor omului. Termenul mandatului fiecărui membru ales este de 5 ani. Mai multe despre activitatea Consiliului găsiți la: egalitate.md

Coaliția Nediscriminare (CND) a luat naștere în anul 2006 ca inițiativă a 6 organizații (LADOM, GENDERDOC-M, CREDO, Rețeaua Socială, CNTM, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova și Gaudeamus) ai căror beneficiari au fost expuși, sistematic, la situații și atitudini discriminatorii, constatînd probleme acute în materie de respectare a drepturilor omului în societatea moldovenească. Misiunea CND este de a contribui la elaborarea și aplicarea consecventă a unui cadru legal nediscriminatoriu în Republica Moldova, precum și promovarea practicilor pozitive internationale privind nediscriminarea. Mai multe despre activitatea Coaliției găsiți la: nediscriminare.md

Instituţia Avocatului Poporului din Moldova este o instituţie similară institutelor european şi internaţional ale ombudsmanilor, ea funcționează în baza Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) nr.52  din 03.04.2014. Oficiul Avocatului Poporului din Moldova este membru al organizaţiilor internaţionale:INSTITUTUL INTERNAŢIONAL AL OMBUDSMANULUI, INSTITUTUL EUROPEAN AL OMBUDSMANULUI, ASOCIAŢIA OMBUDSMANILOR ŞI MEDIATORILOR FRANCOFONI. Creată ca o autoritate publică independentă, care să asigure garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, Oficiul Avocatului Poporului este autoritatea care favorizează echilibrul între autorităţile publice şi societate, contribuie la apărarea drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerii în drepturi, la perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniu şi educarea juridică a populaţiei, aplicând procedeele prevăzute de legislaţia în vigoare. Mai multe despre activitatea Ombudsmanului gasiți aici: www.ombudsman.md

Comisia parlamentară permanentă „Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice” are ca obiectiv de activitate drepturile omului, problemele minorităţilor naţionale, problemele cultelor, cetăţenia Republicii Moldova, asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei, asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi, protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate, victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor, monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei; reglementări privind violenţa domestică, drepturile femeii şi ale copilului; promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora; politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legislativ în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui; asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate. Mai multe despre activitatea Comisiei găsiți aici: www.parlament.md