Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii din Republica Moldova, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice din Republica Moldova, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România, Institutul pentru Politici Publice (IPP) din România, lansează Ghidul pentru autoritățile publice locale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării. Ghidul este elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin participarea societății civile”, finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către „Fundația Soros-Moldova”.

Implicarea autorităților publice de toate nivelele în activitatea de prevenire și combatere a discriminării și asigurarea egalității este un imperativ prevăzut de Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității. Eforturile întreprinse, la etapa actuală, în vederea combaterii discriminării și asigurării egalită- ții vor genera rezultate vizibile doar dacă acțiunile autorităților publice locale (APL) se vor baza pe deschidere, cooperare, implicare și angajament în vederea aplicării efective a principiilor de nediscriminare în activitatea cu oamenii și în beneficiul acestora. Toți reprezentanții administrației publice locale care activează în scopul transpunerii politicii statului trebuie să contribuie, acționând prin măsuri concrete, în limita competenței și atribuțiilor care le sunt acordate, la promovarea principiilor nediscriminării și egalității, la încurajarea diversității și toleranței, precum și la crearea unei societăți incluzive. Acest deziderat presupune, în primul rând, o examinare sistematică a politicilor și măsurilor planificate, din perspectiva posibilelor efecte asupra anumitor persoane sau grupuri de persoane. Este esențial să se țină cont atât de impactul măsurilor implementate în cadrul activității de zi cu zi, cât și de cel al deciziilor luate la nivel de comunitate, în contextul în care se dorește crearea unei societăți incluzive și promovarea non-discriminării.

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE) atrage atenția asupra faptului că autoritățile publice locale sunt responsabile de a preveni orice formă de discriminare în procesul decizional, precum și de a asigura egalitatea tuturor persoanelor din cadrul comunității administrate, în ceea ce privește exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale. Reieşind din cele menţionate, Consiliul este încrezător că acest ghid va fi util pentru autorită- țile publice locale (APL) în procesul de prevenire şi combatere a discriminării.

 

Ghid pentru Autoritatile Publice Locale in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii_0_pdf

POZA_ghid